baneri

Business Support Centre Kosovo

 

Rr. Bedri Pejani, Nr. 1 
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
(Ndërtesa e Kolegjit "Globus")

Tel: 038 247 982


info@bsckosovo.org